Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. plummet:
 2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für plummet (Englisch) ins Deutsch

plummet:

plummet Verb

 1. plummet (slump; take a plunge)
  stürzen; stark im Wert fallen

plummet [the ~] Nomen

 1. the plummet (sounding-lead)
  Lot; Bleilot
 2. the plummet (plumb-line)
  Bleilot

Übersetzung Matrix für plummet:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Bleilot plumb-line; plummet; sounding-lead
Lot plummet; sounding-lead heavy metal; lead
stark im Wert fallen collapsing; going down; plummeting; sliding; slumping
- plumb; plumb bob
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
stark im Wert fallen plummet; slump; take a plunge
stürzen plummet; slump; take a plunge be a failure; be overthrown; crouch; deposit; fall; fall away; get a move on; hasten; huddle up; hunch up; hurry; plunge; pour; race; remit; run; rush; somersault; sprinkle; sprint; take a nosedive; throw down; thunder; tumble; tumble down
- plump
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- plumb bob

Verwandte Wörter für "plummet":


Synonyms for "plummet":


Verwandte Definitionen für "plummet":

 1. the metal bob of a plumb line1
 2. drop sharply1
  • The stock market plummeted1

Wiktionary Übersetzungen für plummet:


Cross Translation:
FromToVia
plummet Senkblei; Senklot; Lot schietlood — een draad met loden balletje om de loodrechte stand van iets te onderzoeken
plummet fallen tomber — Être entraîné de haut en bas par son poids