Französisch

Detailübersetzungen für détenir (Französisch) ins Niederländisch

détenir:

détenir Verb (détiens, détient, détenons, détenez, )

 1. détenir (emprisonner; tenir; garder; )
  opsluiten; isoleren; interneren; gevangen zetten
  • opsluiten Verb (sluit op, sloot op, sloten op, opgesloten)
  • isoleren Verb (isoleer, isoleert, isoleerde, isoleerden, geïsoleerd)
  • interneren Verb (interneer, interneert, interneerde, interneerden, geïnterneerd)
  • gevangen zetten Verb (zet gevangen, zette gevangen, zetten gevangen, gevangen gezet)
 2. détenir (emprisonner; tenir; conserver; retenir; garder)
  opsluiten; vastzetten; in de cel zetten
 3. détenir (dissimuler; cacher; camoufler; )
  verbergen; achterhouden; verhullen; verduisteren; verstoppen; versluieren; verheimelijken; bemantelen
  • verbergen Verb (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden Verb (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verhullen Verb (verhul, verhult, verhulde, verhulden, verhuld)
  • verduisteren Verb (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verstoppen Verb (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • versluieren Verb (versluier, versluiert, versluierde, versluierden, versluierd)
  • verheimelijken Verb (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • bemantelen Verb (bemantel, bemantelt, bemantelde, bemantelden, bemanteld)
 4. détenir (cacher; camoufler; déguiser; )
  verbergen; achterhouden; verstoppen; verduisteren; verheimelijken; wegstoppen
  • verbergen Verb (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden Verb (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verstoppen Verb (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • verduisteren Verb (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verheimelijken Verb (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • wegstoppen Verb (stop weg, stopt weg, stopte weg, stopten weg, weggestopt)
 5. détenir (emprisonner)
  vasthouden; gevangenhouden; detineren; in hechtenis houden
 6. détenir (garder en prison)
  gevangen houden
  • gevangen houden Verb (houd gevangen, houdt gevangen, hield gevangen, hielden gevangen, gevangen gehouden)

Konjugationen für détenir:

Présent
 1. détiens
 2. détiens
 3. détient
 4. détenons
 5. détenez
 6. détiennent
imparfait
 1. détenais
 2. détenais
 3. détenait
 4. détenions
 5. déteniez
 6. détenaient
passé simple
 1. détins
 2. détins
 3. détint
 4. détînmes
 5. détîntes
 6. détinrent
futur simple
 1. détiendrai
 2. détiendras
 3. détiendra
 4. détiendrons
 5. détiendrez
 6. détiendront
subjonctif présent
 1. que je détienne
 2. que tu détiennes
 3. qu'il détienne
 4. que nous détenions
 5. que vous déteniez
 6. qu'ils détiennent
conditionnel présent
 1. détiendrais
 2. détiendrais
 3. détiendrait
 4. détiendrions
 5. détiendriez
 6. détiendraient
passé composé
 1. ai détenu
 2. as détenu
 3. a détenu
 4. avons détenu
 5. avez détenu
 6. ont détenu
divers
 1. détiens!
 2. détenez!
 3. détenons!
 4. détenu
 5. détenant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für détenir:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gevangen zetten captivité; détention; réclusion
vasthouden fait de tenir
vastzetten attache; fixation; immobilisation
verduisteren anomalie; désordre; détournement; escroquerie; fraude; irrégularité; irrégularités; malversation; obscurcissement; réception; tricherie; vol
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
achterhouden abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler affecter; cacher; celer; dissimuler; dérober; garder; passer sous silence; retenir; réserver; se taire de quelque chose; subtiliser; taire; voler
bemantelen abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
detineren détenir; emprisonner
gevangen houden détenir; garder en prison
gevangen zetten conserver; détenir; emprisonner; garder; interner; retenir; tenir
gevangenhouden détenir; emprisonner
in de cel zetten conserver; détenir; emprisonner; garder; retenir; tenir
in hechtenis houden détenir; emprisonner
interneren conserver; détenir; emprisonner; garder; interner; retenir; tenir
isoleren conserver; détenir; emprisonner; garder; interner; retenir; tenir isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; rendre résistant au froid; rester neutre; réserver son opinion; séparer; étancher
opsluiten conserver; détenir; emprisonner; garder; interner; retenir; tenir enfermer; fixer; immobiliser; mettre derrière les barreaux
vasthouden détenir; emprisonner compresser; comprimer; garder; garder chez soi; ne pas laisser aller; retenir; serrer; tenir; tordre
vastzetten conserver; détenir; emprisonner; garder; retenir; tenir agrafer; attacher; attacher à qc; coller; déposer sur un compte bancaire; enfermer; ficeler; fixer; immobiliser; installer; lier; marquer; mettre; mettre à l'attache; nouer; parapher; poser; renforcer; timbrer
verbergen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler masquer
verduisteren abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler assombrir; barboter; chiper; choper; dérober; enlever; enténébrer; faucher; marauder; obscurcir; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
verheimelijken abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler
verhullen abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
versluieren abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
verstoppen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler s'abriter; se cacher; se mettre à l'abri
wegstoppen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; voiler cacher; enlever; refouler

Synonyms for "détenir":


Wiktionary Übersetzungen für détenir:


Cross Translation:
FromToVia
détenir detineren detain — put under custody
détenir vasthouden hold — to detain